Generalforsamlingen den 21. september 2020 godkendte det fremsendte forslag om revidering af foreningens vedtægter.

 
 
Revideret vedtægt pr. 21. september 2020

Indhold: 
§ 1-3             Navn, hjemsted og formål
§ 4-7             Medlemsforhold (kontingenter m.m.)
§ 8-9             Ledelse
§ 10-14        Generalforsamlingen
§15-16         Regnskab og revision
§ 17              Lovens utilstrækkelighed 


Navn, hjemsted og formål 
§ 1               
Dragør Gymnasterne stiftet den 22. maj 1931 som "Kvindelig Afdeling" i Dragør Boldklub, som blev stiftet den 21. maj 1907. Navneændring til "Gymnastikafdelingen" 24. november 1971. Navneændring til Dragør Gymnasterne, 29. januar 1980.
 
§ 2               
Hjemsted er Dragør
 
§ 3              
Foreningens formål:
Gennem dyrkelse af kammeratligt samvær ved gymnastik i alle dens eksisterende former, samt andre motionsaktiviteter, at fremme medlemmernes forståelse for socialt samvær og fysisk træning.
 
Medlemsforhold (kontingenter, mm.)
 
§ 4               
Enhver kan blive aktivt eller passivt medlem, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor. Ved indmeldelse betales kontingent efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse ved hver sæsonstart.
 
§ 5               
Kontingentet betales i forbindelse med indmeldelse via Conventus på hjemmesiden.
 
Ved langvarig sygdom, bortrejse og andre særlige forhold kan bestyrelsen bevilge kontingentnedsættelse eller –fritagelse. Medlemmerne kan ikke hæfte for foreningens forpligtelser udover kontingentet.
 
§ 6               
Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser, som træneren fastsætter i samarbejde med bestyrelsen ved sæsonstart i velkomstbrev. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og konkurrencer, i grove tilfælde eksklusion af foreningen.
 
Medlemmer, der indadtil eller udadtil skader Dragør Gymnasternes renommé og interesse, vil også kunne ekskluderes.
 
Det er kun bestyrelsen, der kan foretage eksklusion, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
 
Hvis der er mere end 3 måneder til førstkommende ordinære generalforsam-ling kan enhver eksklusion indankes for en ekstraordinær generalforsamling, hvor den ekskluderede har tale- og stemmeret. Eksklusionen kan ikke ankes for nogen civil domstol.
 
§7                
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.
 
§ 8               
Ledelse:
Dragør Gymnasterne ledes af en bestyrelse med ansvar over for generalfor-samlingen, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer.
 
Foreningen tegnes af formand og næstformand hver for sig eller i forening.
Bestyrelsen leder foreningens daglige drift og varetager dens sportslige arrangementer, samt afgør alle spørgsmål af større økonomisk og idrætslig betydning, alt vedrørende lokaler, forhandlinger med offentlige myndigheder, lærere, indgåelse af overenskomster osv.
 
Bestyrelsen er pligtig at føre medlemsprotokol med angivelse af hvert enkelt medlems navn, adresse, telefonnummer og fødselsår, samt for alle under 25 år fødselsdato.
 
Bestyrelsen nedsætter selv eventuelle udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
§ 9               
Bestyrelsen fastsætter dato for bestyrelsesmøderne et halvt år frem.
 
Formanden udsender dagsorden senest 7 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.
 
På skriftlig begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal formanden indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede.
 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme afgørende. I dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.
 
Der skal tages referat af bestyrelsesmøder, generalforsamling samt vigtige møder og begivenheder i foreningen.
 
§ 10             
Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september, og er Dragør Gymnasternes øverste myndighed.
 
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden, via sociale medier: FaceBook: ”Dragør Gymnasterne Trænere”, ”Dragør Gymnasterne” samt ”Dragør Nyheder.dk” og/eller Dragør Nyt.
 
Uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, er general-forsamlingerne beslutningsdygtige ved simpelt stemmeflertal, dog med følgende forbehold:
 
Vedtægtsændringer forudsætter, at 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for forslaget.
 
Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis bare ét medlem forlanger det.
 
Æresmedlemmer kan af en enig bestyrelse udnævnes på en generalforsam-ling. Æresmedlemmerne får livsvarigt, kontingentfrit medlemskab og fri adgang til alle foreningens arrangementer.
 
§ 11           
Bestemmelser om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening, kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.
 
Beslutningsdygtighed kræver da mindst 40% af foreningens stemmeberettigede medlemmers tilstedeværelse. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor.
 
Opnås 5/6 flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 5/6 flertal uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.
 
Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov tilfalde almennyttige formål. Ved sammenslutning med anden forening vil formuen gå med ind i den nye forening.
 
§ 12             
Alle aktive og passive medlemmer over 15 år har stemmeret på generalfor-samlingen. Stemmeret forudsætter 4 måneders medlemskab. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt eller pr. brev.
 
Valgbarhed forudsætter personlig myndighedsalder. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden, til bestyrelsen, har afgivet skriftlig erklæring om, at de er villige til at modtage valg.
 
En aktivrepræsentant kan uanset alder vælges på en generalforsamling. Aktivrepræsentanten har taleret på bestyrelsesmøder, men kun inden for eget område. Aktivrepræsentanten har ikke krav på at overvære hele mødet.
 
§ 13             
Følgende dagsorden er obligatorisk på alle ordinære generalforsamlinger:
 
                      1. Valg af dirigent
                      2. Formanden aflægger beretning
                      3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
                      4. Indkomne forslag behandles
                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
                      6. Valg af 1 revisor
                      7.  Eventuelt.
 
Ad 1:
Dirigenten skal vælges uden for bestyrelsen. Dirigenten leder forsamlingen og bestemmer afstemningsmåden.
 
Ad 4:
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden den pågældende generalforsamlings afholdelse. Indkomne  forslag skal af formanden lægges på hjemmesiden og sociale medier 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
 
Ad 5:
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand og sekretær er på valg i lige årstal, næstformand og kasserer i ulige årstal.
 
Bestyrelsen supplerer sig selv, hvis bestyrelsesmedlemmer udtræder i løbet af deres valgperiode.
 
Sådanne suppleringer skal godkendes af den nærmest følgende general-forsamling.
 
Ad 6:
Foreningen har 2 revisorer til tilskudsregnskabet, valgt uden for bestyrelsen.
I lige årstal er den ene på valg, i ulige den anden.
 
§ 14             
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kun ske i følgende tilfælde:
                     
Når det vedtages af bestyrelsen.
Når 25 stemmeberettigede medlemmer underskriver en begæring herom til bestyrelsen og nøjagtig angiver det, der ønskes behandlet.
På skriftligt forlangende af et ekskluderet medlem.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter fremsat begæring/forlangende.
 
 
§ 15             
Regnskab og revision:
Dragør Gymnasternes regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
 
Kassereren er forpligtet til at føre nøjagtigt og ordentligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt at ordne lønningsregnskab.
 
Kassereren skal ved ethvert bestyrelsesmøde redegøre for år-til-dato driftsopgørelse.
 
§ 16             
Kassereren gennemgår sammen med revisorerne foreningens årsregnskab, bilag og medlemsprotokol senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
På enhver ordinær generalforsamling skal fremlægges et af formand, kasserer og revision underskrevet årsregnskab, til godkendelse. Regnskaberne skal være tilgængelige for medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.
 
§ 17             
Lovens utilstrækkelighed:
I tilfælde, hvor disse vedtægter må vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe foranstaltninger, som tjener til at fremme foreningens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen.
 
Disse vedtægter er vedtaget på Dragør Gymnasternes ekstraordinære generalforsamling
den 21. september 2020 og træder i kraft samme dato. Vedtægterne afløser Dragør
Gymnasternes vedtægter af 02. oktober 2018.